„Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland” jest regionalnym miesięcznikiem transgranicznym.

Pierwszy numer periodyku został wydany w Nowej Rudzie w Święto Niepodległości, 11 listopada 1989 roku przez Komitet Obywatelski w Nowej Rudzie. Obecnie współwydawcami są Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Pismo jest periodykiem trójjęzycznym,częściowo drukowanym w języku polskim,czeskim i niemieckim,Redakcja czasopisma złożona jest z redaktorów z Polski, Czech i Niemiec.Przy czasopiśmie działa od wielu lat Rada Naukowa,której przewodniczy prof. dr hab.Lesław Koćwin.

Pierwszym redaktorem naczelnym był późniejszy burmistrz Nowej Rudy – Stanisław Łukasik, później Stanisław Tomkiewicz, Marek Kulpa, Jan Zasępa, Adam Kwas, następnie Julian Golak. Obecnie jest nim już od kilku lat Teresa Bazała.